Вітаю Вас, Гість
Головна » Файли » Календарні плани

Календарне планування з математики 1 клас За підручником М. В» Богдановича, Г. П. Лишенка
02.12.2015, 21:22
МАТЕМАТИКА
За підручником М. В» Богдановича, Г. П. Лишенка • (4 години на тиждень)
м Темауроку Дата
Лічба. Властивості предметів. Просторові відношення
1. Вступ. Ознайомлення з підручником, зошитом і прилад¬дям для уроків математики. Актуалізація знань учнів, сформованих у переддошкільний період (с. 3).
2. Лічба предметів. Порівняння груп предметів. Поняття «найбільший — найменший» Складання запитань із сло¬вом «скільки». Підготовчі вправи до написання цифр (с.4).
3. Лічба предметів. Порівняння предметів за величиною («найвищий — найнижчий», «однакові за висотою»). Напрям руху («вгору — вниз»). Розміщення предметів у просторі («на», «під»). Підготовчі вправи до написання цифр (с. 5).
4. Порядкова лічба. Лічба предметів зліва направо та-спра-ва наліво. Поняття «один», «решта». Розміщення пред¬метів у просторі і на площині. Підготовчі вправи до написання цифр (с. 6).
5. Лічба предметів. Об'єднання об'єктів у групу за спіль¬ною ознако. Порівняння Предметів («найдовший — най- коротший», «найвищий — найнижчий») (с. 7).
6. Лічба предметів. Просторові відношення. Поняття «лі¬воруч», «праворуч», «між», «поряд», «по центру», «під». Підготовчі вправи до написання цифр (с. 8).
7. Число і цифра. Поняття «один», «багато». Порівняння предметів. Підготовчі вправи до написання цифр (с. 9).
8. Лічба предметів. Позначення чисел цифрами. Співвідне¬сення цифри і числа. Підготовчі вправи до написання цифр. Узагальнення і систематизація знань учнів (с. 10-11).
Нумерація чисел від 1 до 10
9. Число Lцифра1.Поняття «довгий— короткий», «ви¬щий-^ нижчий», «довший— ширший». Написання циф¬ри1 (с. 12).
10. Число і цифра2.Лічба предметів. Монети номіналом «1 к.», «2 к.».Написання цифри2 (с. 13).
11. Лічба предметів. Порівняння предметів. Поняття «одна¬кової довжини» (с. 14).

12. Порівняння чисел. Знаки «>», Читання рівно-стейі нерівностей. Написання цифр1і2 (с. 15).
13. Число і цифра3.Порівняння чисел у межах3.Форму¬лювання суджень типу «якщо..., то...». Написання циф¬ри3 (с. 16).
14. Склад числа3.Прямі, криві та ламані лінії. Замкнені й незамкнені лінії. Трикутник. Порівняння кількості пре-: ДМЄТІВ (С.17).
15. Число і цифра4.Порівняння чисел у межах4.Написан¬ня цифри4 (с. 18).
16. Склад числа4.Чотирикутник. Розпізнавання геометри¬чних фігур. Написання вивчених цифр (с, 19).
17. Закріплення знань про склад числа4.Розпізнавання гео¬метричних фігур. Порівняння предметних множин за кі¬лькістю елементів (с. 20).
18. Число і цифра5.Порівняння чисел у межах5.Порядко¬ва й кількісна лічба. Попереднє і наступне числа. Напи¬сання цифри5 (с. 21).
19. Склад числа5.Порівняння чисел у межах 5. П'ятикутник. Попереднє і наступне числа. Монета номі¬налом«5 к.» (с. 22).
20. Закріплення знань про склад числа5.Порівняння чисел у межах5.Написання цифр. Порівняння висоти предме¬тів. Відповідність числа кількості об'єктів (с. 23).
21. Ознайомлення з дією додавання. Знак «+». Складання і читання прикладів на додавання за предметними малю¬нками (с. 24).
22. Складання прикладів на додавання за малюнками. По¬переднє і наступне числа. Розміщення предметів у прос¬торі (на, під, над). Порівняння за віком («молодший — старший»). Порівняння чисел (с. 25).
23. Число і цифра6.Порівняння чисел у межах 6. Складання й читання прикладів на додавання за предметними малю¬нками. Порядкова лічба. Написання цифри6 (с. 26).
24. Склад числа 6. П'ятикутник і шестикутник. Порівняння чисел. Записування складу числа дією додавання (с. 27).
25. Закріплення знань про склад числа 6. Складання й чи¬тання прикладів на додавання за малюнками. Розпізна¬вання многокутників. Порядкова лічба (с. 28).
26. Число і цифра 7. Утворення числа способом пригачу¬вання1.Порівняння чисел у межах 7. Попереднє і на¬ступне числа. Написання цифри 7(с. 29).

27. Склад числа 7. Дні тижня. Кількісна й порядкова лічба. Написання цифр (с. ЗО).
28. Перетин прямих. Точка. Відрізок. Промінь. Порівняння відрізків за довжиною. Відповідність кількості об'єктів числу (с. 31).
29. Число і цифра 8. Утворення чисел способом прилічу-вання 1. Порівняння чисел у межах 8. Додавання у випа¬дку трьох доданків. Послідовність чисел у межах 8. На¬писання цифри 8 (с. 32).
ЗО. Склад числа 8. Складання рівностсй за малюнками. Вправи на добір невідомого доданка. Визначення зага¬льної вартості за малюнками монет (с. 33).
31. Сантиметр. Вимірювання довжини відрізків. Закріплення знань про склад числа 8. Доповнення рівностей (с. 34).
32. Число і цифра 9. Порівняння чисел у межах 9. Допов¬нення рівностей. Вимірювання довжин відрізків. Напи¬сання цифри 9 (с. 35).
33. Склад числа 9. Доповнення рівностей. Вимірювання і порівняння довжин відрізків. Порівняння чисел. Читан¬ня нерівностей (с. 36).
34. Складання рівностей за малюнками. Послідовність чи¬сел у межах 9. Порівняння чисел. Розпізнавання много¬кутників (с. 37).
35. Число 10. Послідовність чисел у межах 10. Порівняння чисел. Записування числа 10 двома цифрами (с. 38).
36. Склад числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Порів¬няння чисел. Доповнення рівностей (с. 39).
37. Закріплення знань про склад числа 10. Складання рівно¬стей за малюнками. Побудова відрізків заданої довжини. Монета номіналом «10 к.» (с. 40).
38. Назви компонентів та результату дії додавання. Дода¬вання за допомогою числового відрізка (с. 41).
39. Закріплення вивченого матеріалу. Складання рівностей за малюнками. Обчислення виразів на додавання (с. 42).
40. Ознайомлення з дією віднімання. Знак «-». Складання прикладів на віднімання за числовим відрізком та предме¬тними малюнками. Складання рівностей за схемами (с. 43).
41. Складання і розв'язування прикладів на віднімання та додавання за малюнками. Написання чисел (с. 44).
42. Зв'язок дій додавання і віднімання. Складання прикладів на віднімання із прикладів на додавання за числовим відрізком. Вимірювання довжини відрізка та його побу¬дова (с. 45).

43. Зв'язок дій додавання і віднімання. Складання і читання прикладів на додавання й віднімання. Написання чисел. Вимірювання довжини і креслення відрізків (с. 46).
44. Число і цифра 0. Віднімання рівних чисел. Порівняння чисел. Написання цифри 0. Обчислення значення вира¬зів за числовим відрізком (с. 47).
45. Віднімання рівних чисел. Обчислення значень виразів. Зв'язок дій додавання і віднімання. Послідовність чисел від 0 до 10 (с. 48).
46. Обчислення значень виразів. Порівняння чисел. Скла¬дання виразів із заданих чисел (с. 49).
47. Ознайомлення з поняттям «задача». Структурні елемен¬ти задачі. Складання й розв'язування задач на знахо¬дження суми і остачі (с. 50).
48. Складання і розв'язування задач. Порівняння чисел. По¬переднє і наступне числа. Узагальнення й систематиза¬ція знань учнів (с. 51-52).
Додавання і віднімання в межах 10. Складання таблиць додавання і віднімання
49. Таблиці додавання та віднімання числа1.Розв'язування прикладів виду4 + 1 + 1, 10-1-1.Складання й розв'язування задач. Доповнення рівностей (с. 53).
50. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання й відні¬мання числа /. Вимірювання довжин відрізків. Повторен¬ня складу чисел. Складання виразів за малюнками (с. 54).
51. Таблиці додавання й віднімання числа 2. Розв'язування прикладів виду6+1+2, 7-2 + 1,7+1-2.Віднімання за допомогою числового відрізка. Складання і розв'язування задач (с. 55).
52. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і відні¬мання числа2.Порівняння виразу і числа (с. 56).
53. Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 2. Складання і розв'язування задач (с. 57).
54. Задачі на збільшення чи зменшення числа на кілька одиниць. Вправи на засвоєння таблиць додавання і від¬німання числа 2. Порівняння виразу і числа (с. 58).
55. Таблиці додавання й віднімання числа3.Задачі на збіль¬шення та зменшення числа на кілька одиниць. Обчислен¬ня значень виразів (с. 59).

56. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 3. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць. Складання прикладів за малюнком (с. 60).
57. Задачі на знаходження остачі. Вправи на засвоєння таб¬лиць додавання і віднімання числа 3. Побудова відрізків (с. 61).
58. Назви компонентів та результату дії віднімання. Таблиці додавання й віднімання числа 4. Розв'язування задачі на знаходження остачі. Побудова відрізків (с. 62).
59. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чис¬ла 4. Задачі на знаходження суми й остачі. Кругові прикла¬ди. Порівняння виразу і числа (с. 63).
60. Задачі на знаходження суми й остачі. Вимірювання довжин сторін многокутників. Побудова фігур за зразком (с. 64).
61. Таблиці додавання й віднімання числа 5. Задачі на збі¬льшення і зменшення числа на кілька одиниць. Обчис¬лення значень виразів (с. 65).
62. Задачі на різницеве порівняння. Вправи на засвоєння таблиць додавання та віднімання числа 5. Кругові прик¬лади (с. 66).
63. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Зада¬ча, яка містить поняття «стільки ж». Задачі на різницеве порівняння. Побудова відрізків (с. 67).
64. Таблиці додавання і віднімання числа 6. Задача на різ¬ницеве порівняння. Порівняння задач. Обчислення зна¬чень виразів. Побудова відрізків (с. 68).
65. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 6. Розв'язування і порівняння задач (с. 69).
66. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і відні¬мання. Кругові приклади (с. 70).
67. Таблиці додавання і віднімання числа 7. Задачі на зна¬ходження остачі. Обчислення значень виразів (с. 71).
68. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і відні¬мання числа 7. Порівняння числових значень виразів (с. 72).
69. Таблиці додавання й віднімання чисел 8 і 9. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Порівняння довжин відрізків. Кругові приклади (с. 73).
70. Задачі на знаходження невідомого доданка. Вправи на за¬своєння таблиць додавання і віднімання чисел 1-Ю (с. 74).
71. Літр. Вправи на засвоєння таблиць додавання й відні¬мання. Задачі на різницеве порівняння та знаходження невідомого доданка (с. 75).

72. Задачі на визначення місткості посудин. Вправи на за¬своєння таблиць додавання й віднімання. Складання і розв'язування задач на знаходження остачі (с. 76).
73. Кілограм. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання чисел в межах10.Порівняння виразу і числа. Ламані лінії. Складання і розв'язування задач (с. 77).
74. Задачі на визначення віку людини. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел в межах10.Розпі¬знавання геометричних фігур (с. 78).
75. Додавання і віднімання чисел по1та частинами. Задачі на знаходження суми (с. 79).
76. Переставна властивість додавання. Задачі та вправи на за¬своєння таблиць додавання і віднімання чисел1-10 (с. 80).
77. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел в межах10.Текстове формулювання завдань на обчислення. Узагальнення й систематизація знань учнів (с. 81-83).
Числа 11-20. Величини
78. Десяток. Повторення таблиць додавання й віднімання чисел в межах10.Розв'язування задач (с. 84).
79. Утворення і назви чисел другого десятка. Лічба в ме¬жах20.Повторення таблиць додавання й віднімання чисел в межах10.Розв'язування задач. Побудова відріз¬ків (с. 85).
80. Лічба предметів у межах20.Утворення чисел11-20.По¬рівняння чисел. Вправи на знаходження невідомого дода¬нка. Задачі на визначення віку дітей. Побудова відрізків (с. 86).
81. Лічба в межах20.Вправи на засвоєння таблиць дода¬вання й віднімання чисел в межах10.Вимірювання і побудова відрізків (с. 87).
82. Дециметр. Вимірювання довжин відрізків. Вправи на за¬своєння таблиць додавання і віднімання. Розв'язування задач (с. 88).
83. Закріплення вивченого матеріалу. Задачі та вправи на закріплення понять «літр», «сантиметр», «дециметр» (с. 89).
84. Лічба предметів у межах20.Побудова відрізка за даною текстовою умовою. Вправи на засвоєння таблиць дода¬вання і віднімання (с. 90).
85. Позначення чисел другого десятка цифрами. Визначення кількості десятків і одиниць у числах. Обчислення значення виразів. (с.91).
86. Письмова нумерація чисел 11-20. Нумераційна таблиця. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць. Порівняння числа і виразу (с.92).
87. Письмова нумерація чисел 11-20. Доповнення рівностей. Розв’язування задач. Побудова ламаних ліній (с.93).
88. Письмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Задачі на знаходження невідомого доданка. Порівняння чисел (с.94).
89. Додавання і віднімання виду 10+3, 14-4, 15-10. Задачі на знаходження остачі. Доповнення рівностей (с.95).
90. Способи читання виразів. Порівняння числа і виразу. Розв’язування задач на застосування дії додавання і віднімання.Вимірювання і запис довжин відрізків(с.96).
91. Лічба в межах 20. Попереднє і наступне числа. Додавання і віднімання виду 14+1, 17-1. Розв’язування задач (с.97).
92. Складання і обчислення виразів за текстовою умовою (математичний диктант). Розв’язування прикладів і задач. Порівняння виразу та числа (с.98).
93. Вправи на додавання і віднімання в межах 20. Задачі на знаходження невідомого доданка. Складання рівностей за малюнками і схемами(с.99).
94. Математичний диктант. Вправи і задачі на засвоєння ну¬мерації чисел другого десятка, на додавання й віднімання в межах20.Складання рівностей за малюнками (с. 100).
95. Точка. Позначення точок буквами. Позначення відрізків буквами. Складання задач і рівностей (с. 101).
96. Розв'язування задач на додавання і віднімання. Способи читання виразів. Вимірювання й порівняння довжин відрізків (с. 102).
97. Лічба в межах20.Розв'язування задач на віднімання. Розпізнавання трикутників (с. 103).
98. Доповнення чисел до10.Узагальнена таблиця додаван¬ня й віднімання в межах10.Розв'язування прикладів і задач (с. 104).
99. Розкладання числа на два доданки. Додавання числа частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка. Побудова відрізків (с. 105).
100. Зменшення чисел до10.Віднімання числа частинами. Задачі на різницеве порівняння (с. 106).
10І. Додавання і віднімання чисел частинами. Лічба в ме¬жах20.Задачі на різницеве порівняння. Залежність різ¬ниці від зміни зменшуваного чи від'ємника (с. 107).
Нумерація чисел від 21 до 100
102. Утворення і назви чисел від21до39.Лічба в межах39. Розв'язування задач(№№ 1-8, с. 108-109).
103. Утворення та назви чисел від40до89.Лічба в межах89. Знаходження значень виразів, що містять дужки(№№ 9- 16, с. 109-110).
104. Утворення і назви чисел від89до100.Лічба в межах 100.Складання виразів на дві дії за текстовою умовою. Розв'язування задач. Креслення відрізків(№№17-25, с. 110-112).
105. Лічба десятками до100.Утворення двоцифрових чисел з десятків і одиниць. Складання і розв'язування задач за малюнками(№№26-33, с. 112-113).
106. Рівності й нерівності, знаки для їх запису. Порівняння чисел і виразів. Сантиметр. Дециметр. Метр. Вимірюван¬ня метром(№№ 34-41, с. 113-115).
107. Письмова нумерація чисел першої сотні: читання чисел, записаних у нумераційній таблиці. Порівняння виразів і чисел. Знаходження значення виразів на дві дії. Розв'я¬зування задач(№№ 42-48, с. 115-116).
108. Письмова нумерація: запис чисел у нумераційній табли¬ці. Таблиця чисел першої сотні. Порівняння чисел і ви¬разів. Розв'язування задач(№№ 49-57, с. 116-118).
109. Монети і грошові банкноти України. Одиниці вартості. Задачі на знаходження вартості покупки. Пояснення даного розв'язання задачі. Порівняння чисел. Знахо¬дження значень виразів(№№ 58-65, с. 118-119).
110. Читання, запис і порівняння чисел. Одноцифрові та двоци¬фрові числа. Попереднє й наступне числа до даного числа. Додавання і віднімання одиниці(№№ 66-70, с. 120).
111. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел. Кути многокутника. Творча робота над задачею (№№ 71-78, с. 120-121).
112. Закріплення випадків додавання і віднімання, пов'яза¬них із нумерацією чисел. Додавання й віднімання розря¬дних чисел другого розряду. Прямий кут. Задачі на зна¬ходження третього доданка(№№ 79-87, с. 122).
113. Розв'язування прикладів і задач на додавання й відні¬мання круглих десятків. Порівняння круглих десятків. Задачі на знаходження третього доданка(№№ 88-97, с. 123-124).
114. Дні тижня. Доба. Тиждень. Розв'язування вправ і задач на час (№№ 98-103, с. 124-125).
115. Розв'язування і порівняння задач. Доповнення рівнос-тей. Порівняння виразу і числа. Взаємозв'язок між чис¬лами при відніманні (№№ 104-113, с. 125-127).
116. Одиниці вимірювання часу. Годинник. Визначення часу за годинником. Складання і обчислювання виразів за таблицею (№№ 114-121, с. 127-128). '
117. Розрядні доданки. Розкладання чисел на розрядні додан¬ки. Складання і розв'язування задач за малюнками. Многокутники (№>№> 122-128, с. 128-129).
Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд
118. Додавання двоцифрових чисел без переходу через деся¬ток виду34 +52.Розв'язування задач(№№ 129-137, с. 130-131).
119. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, які містять відношення «на... більше» («на... мен¬ше»), Складання і розв'язування задач за малюнками. Ко¬роткий запис умови задачі. Вимірювання сторін многокут¬ників і креслення їх у зошиті(№№ 138-144, с. 131-132).
120. Застосування загального правила додавання двоцифро¬вих чисел до обчислень виду54 + ЗО, 54 + 3.Вимірю¬вання й порівняння довжин відрізків. Розв'язування за¬дач(№№ 145-154, с. 132-133).
121. Застосування загального правила додавання двоцифро¬вих чисел у випадку обчислень виду20 + 47, 2 + 47. Порівняння виразів. Розв'язування задачі складанням виразу(№№ 155-162, с. 133-134).
122. Квадрат. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток виду53 + 45.Застосування різних прийо¬мів знаходження суми двоцифрових чисел. Складання і розв'язування задач(№№ 163-171, с. 135-136).
123. Порівняння виразу і числа. Складання задач за поданою схемою розв'язання(№№ 172-179, с. 136-137).
124. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через деся¬ток виду57-34.Складання і розв'язування задач. Крес¬лення відрізків(№№ 180-186, с. 137-138).
125. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через деся¬ток (закріплення). Порівняння задач. Складання оберне¬ної задачі до поданої(№№ 187-194, с. 138-139).
126. Віднімання двоцифрових чисел виду79-40, 79-4. Одиниці вартості (гривня, копійка). Задачі на знахо-
дження вартості товару. Складання оберненої задачі. Вправи на знаходження невідомого зменшуваного (№№ 195-202, с. 140-141).
127. Задачі на знаходження невідомого від'ємника. Обчис¬лення значень виразів. Складання і розв'язування задач за таблицею. Творча робота над задачею. Узагальнення й систематизація знань учнів (№№ 203-213, с. 141-143).
Повторення вивченого. Додавання і віднімання з переходом через розряд у межах 20
128. Додавання одноцифрових чисел з переходом через роз¬ряд. Доповнення рівностей. Складання і розв'язування задач(№№ 214-219, с. 144).
129. Віднімання одноцифрових чисел з переходом через роз¬ряд. Складання й розв'язування задач на одну дію (№№220-227, с. 145-146).
130. Розкладання чисел на розрядні доданки. Віднімання чи¬сел з переходом через розряд. Порівняння виразу і числа. Складання і розв'язування задач за малюнками(№№ 228- 236, с. 146-147).
131. Додавання чисел з переходом через розряд. Розв'язування задач(№№ 237-242, с. 147-148).
132. Додавання чисел з переходом через розряд. Просторові фігури (циліндр, куб, куля). Порівняння виразів. Розв'язування задач(№№ 243-250, с. 148-149).
133. Додавання і віднімання з переходом через розряд. Порів¬няння одиниць вимірювання довжини. Складання і розв'язування задач(№№251-257, с. 150).
134. Додавання і віднімання з переходом через розряд. Порів¬няння виразу і числа. Розв'язування задач(№№ 258-269, с. 150-152).
135. Додавання і віднімання з переходом через розряд. Кругові приклади. Розпізнавання геометричних фігур(№№270- 276, с. 152-153).
136. Додавання і віднімання з переходом через розряд. Порів¬няння одиниць вимірювання довжини. Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік(№№ 277- 283, с. 153-156).

Можливо Вам це буде цікаво 


Категорія: Календарні плани | Додав: yanochka607
Переглядів: 755 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]